Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (NetVest Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żwirki i Wigury 12/34, 80-463 Gdańsk).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.       Sklep działający pod adresem baycos.com jest sklepem internetowym prowadzonym przez:

 

NetVest Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żwirki i Wigury 12/34
80-463 Gdańsk
NIP: 5842765987, REGON: 368985060
KRS pod numerem: 0000709306,

dalej nazywaną Sprzedającym.

2.       Treści zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę Kupującego zawarcia umowy na warunkach objętych Zamówieniem.

3.       Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

4.       Sprzedający zapewnia Użytkownikowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

 

§ 2 Definicje

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Koszyk – lista Towarów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Kupującego lub Użytkownika konta za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem baycos.com lub www.baycos.com, którego właścicielem jest Sprzedający.

Sprzedający  spółka działająca pod firmą NetVest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku.

Towar – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w ramach działalności Sklepu.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca Sklep.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu o rodzaju i ilości Towarów, rodzaju płatności oraz rodzaju i terminie dostawy a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

§ 3 Zamówienia

1.       Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.       W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, a następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje, tj. wskazać sposób dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy oraz złożyć Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3.       Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego, w formie elektronicznej (e-mail) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.

4.       Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.       Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Jest ona przesyłana na adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża tym samym zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Jeżeli Kupujący nie wyraża takiej zgody, na jego życzenie przekazane w dowolny sposób do Sprzedającego faktura VAT zostanie przesłana pocztą w formie papierowej.

 

 

§ 4 Zapłata za zamówienie

 

1.       O formie płatności Kupujący decyduje w trakcie składania zamówienia.

2.       W zależności od zamawianego towaru lub usługi Zamawiający może płacić:

·         przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,

·         szybkim przelewem do płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayPal.

3.       Po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie Sprzedający wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail Kupującego.

 

§ 5 Koszty i formy dostawy oraz czas realizacji zamówienia

1.       Koszt dostawy składanego Zamówienia podawany jest bezpośrednio w formularzu zamówienia.

2.       Realizacja Zamówienia odbywa się niezwłocznie po dokonaniu przez Kupującego płatności.

3.       Zamówiony towar wysyłany jest na koszt Kupującego.

4.       Czas obsługi Zamówienia obejmuje jego potwierdzenie, ustalenie formy płatności i ewentualne zaksięgowanie wpłaty oraz pakowanie i nadanie paczki. Do czasu oczekiwania na przesyłkę należy doliczyć czas potrzebny na jej dostarczenie przez przewoźnika.

5.       Czas dostawy Zamówienia jest różny i zależy od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz zakupionego Towaru.

 

 

§ 6 Reklamacje, zwroty oraz odstąpienie od umowy

1.       Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji, którą należy przesłać listownie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

2.       Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.

3.       Kupujący w przypadku przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy może dokonać zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych.

4.       Kupujący, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wypełnia "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa", zgodnie z przedstawionym w regulaminie wzorem lub przygotowane samodzielnie. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

5.       Podstawą do uznania zwrotu jest dokument sprzedaży.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Kupujący.

7.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych lub zdrowotnych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. podkłady, tusze do rzęs, cienie do powiek, pomadki itp.).

8.       Prawo do odstąpienia od umowy Kupującemu niebędącemu konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny przysługuje wyłącznie na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub za porozumieniem stron.

 

§ 7 Dane osobowe

1.       Kupujący oświadcza, że dobrowolnie podaje w trakcie składania Zamówienia prawdziwe dane niezbędne do realizacji Zamówienia i ma prawo do dysponowania tymi danymi.

2.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedający.

3.       Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w Sklepie dostępne są pod adresem https://baycos.com/pl/content/2-polityka-prywatnosci

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1.       Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce regulamin pod adresem https://baycos.com/pl/content/3-regulamin W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

2.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3.       Kwestie sporne wynikłe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę strony pozwanej.

 

 

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść