POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych jest NetVest Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-463), ul. Żwirki i Wigury 12/34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709306, NIP: 5842765987, Regon: 368985060 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pocztową na powyższy adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

 

§ 2 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych właściwego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]

 

§ 3 RODZAJ, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.baycos.com lub baycos.com (dalej: sklep internetowy) oraz poprzez przesyłanie do Administratora wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz skrzynki mailowe „*.*”@baycos.com
 

2.     Dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

o    rejestracja konta w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o    złożenie zamówienia w sklepie internetowym (podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o    subskrypcja biuletynu informacyjnego (newsletter) (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

o    realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmująca:

§  ustalanie, dochodzenie i egzekucję roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,

§  tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów,

§  zapewnianie bezpieczeństwa sieci i informacji,

§  marketing bezpośredni;

o    wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), obejmujących m.in.:

§  obowiązki z tytułu rękojmi za wady,

§  obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości,

§  przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 

3.     Rejestracja konta w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:

o    adres e-mail,

o    imię i nazwisko.
 

4.     Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wymaga podania następujących informacji:

o    adres e-mail,

o    imię i nazwisko,

o    adres dostawy.
 

5.     Skorzystanie z usługi newsletter wymaga podania następujących informacji:

o    adres e-mail.
 

6.     Dane osobowe Klientów przechowywane są, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, przez następujący czas:

Podstawa prawna

Okres przechowywania

   Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • do momentu wycofania zgody,

 • a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu działań Administratora podjętych na jej podstawie oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji

   Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • przez czas niezbędny do wykonania umowy,

 • a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń

   Realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami

 • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu)

 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów

 • do czasu wykonania umowy, a następnie nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową

 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji

 • przez cały okres przechowywania danych

 • marketing bezpośredni

 • przez okres trwania umowy

   Wykonanie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady

 • przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi

 • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości

 • do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości

 • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

 • przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu

 

8.     Podanie danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (np. realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym lub dokonania rejestracji konta Klienta) lub wysłania newslettera lub skorzystania z usługi chatu.

 

§ 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom, w szczególności:

o    pracownikom i współpracownikom Administratora, których dostęp do danych Klienta jest niezbędny w celu wykonywania zobowiązań lub działań Administratora na rzecz Klienta,

o    podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych,

o    podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

o    podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

o    podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, np. tPay, PayPal.
 

2.     W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 5 MECHANIZM COOKIES

1.     Administrator stosuje niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy (dalej: Użytkownik), w oparciu o które gromadzone są informacje pozwalające w szczególności na identyfikację urządzenia końcowego Użytkownika, jego numer IP i stosowaną przez Użytkownika przeglądarkę (tzw. cookies).
 

2.     Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 

3.     Użytkownik może dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Poniżej znajduje się zestawienie obejmujące sposób zmiany ustawień w zakresie stosowania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

o    przeglądarka Internet Explorer,

o    przeglądarka Microsoft EDGE,

o    przeglądarka Mozilla Firefox,

o    przeglądarka Chrome,

o    przeglądarka Safari.
 

4.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

o    cookies sesyjne – po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.

o    cookies trwałe – są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zarówno mechanizm cookies sesyjnych, jak i mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 

5.     Administrator wykorzystuje cookies własne w szczególności w celu uwierzytelnienia Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi logować się na każdej podstronie sklepu internetowego.
 

6.     Administrator wykorzystuje cookies zewnętrze m.in. w następujących celach:

o    zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,

o    popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com.

 

§ 6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.     Klientom sklepu internetowego przysługują następujące prawa:

o    prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

o    prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

o    prawo usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

o    prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o    prawo do przeniesienia danych osobowych,

o    prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ),

o    prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

o    prawo do sprzeciwu wobec:

§  przetwarzania przez Administratora danych Klienta na potrzeby marketingowe,

§  przetwarzania przez Administratora danych Klienta do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

​​​​​W sytuacji, gdy sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie posiadał innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Klienta, dane te zostaną usunięte wobec przetwarzania, co do którego Klient wniósł sprzeciw.

2.     Zakres każdego z uprawnień określonych powyżej oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 

3.     W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 

4.     Klient może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. 

 
§ 8 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 

2.     Aktualna wersja Polityki Prywatności znajdować się będzie na niniejszej podstronie wraz z odnośnikiem do jej poprzedniej wersji.

Gdańsk, 7.01.2018

 

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Tak Nie

Live Theme Editor

Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść
Wyczyść